I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

En bärande idé är att mer vård ska kunna ges utanför sjukhusen och att vården ska komma närmare invånarna. Primärvården ska fortsatt vara basen och ha ett samordningsansvar för patienterna så att de alltid vet vart de ska vända sig dygnet runt. Tanken är att satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, öka tillgängligheten till akut omhändertagande och anpassa öppettiderna efter invånarnas behov.

Det handlar inte om att spara pengar utan om att använda resurserna på ett bättre sätt för att möta befolkningsökning och allt större vårdbehov och skapa ett ökat värde för patienterna. Den medicintekniska utvecklingen och ökad digitalisering ger dessutom nya möjligheter och allt mer av vården kan i framtiden utföras utanför sjukhusen till större nytta för patienterna.

Lättillgänglig och nära

Utgångspunkten är att den vård som invånarna behöver ofta ska vara lättillgänglig och finnas nära. Genom en väl utbyggd nära vård kan invånarnas behov av vård på sjukhus minska. Samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommunen ska förbättras så att patienten upplever ökad kontinuitet, trygghet, tillgänglighet och kvalitet.

Primärvården kommer att få en ökad betydelse. Det blir också ytterligare satsningar på mobila team som gör att till exempel multisjuka och kroniskt sjuka kan få mer vård i hemmet istället för på sjukhus. I dag finns mobila hemsjukvårdsläkare i de flesta av regionens 49 kommuner.

Koncentrera för kvalitet

Genom att stärka den nära vården kan sjukhusens resurser inriktas på att koncentrera avancerad akutsjukvård, högspecialiserad vård och viss planerad vård som invånarna behöver mer sällan. Sjukhus utan akutmottagningar kommer att få tydligare profiler och ansvarsområden. Genom att koncentrera viss vård kan sjukhusen uppnå ännu bättre resultat och högre kvalitet än idag.

Nya digitala tjänster

Med hjälp av en ökad digitalisering och ny teknik ska patienterna erbjudas fler vårdlösningar. Det handlar om att bättre använda det som redan finns idag, men också om att införa nya digitala tjänster och vårdformer exempelvis vårdmöten på distans, distansövervakning med sensorteknik och internetbaserat stöd och behandling. En mobil hemsjukvårdsläkare som är hemma hos en patient ska till exempel kunna koppla upp sig mot sjukhusspecialisten för konsultation.

Nationellt ledande

Västra Götalandsregionens ambition är att bli nationellt ledande i arbetet med kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Sjukvårdens chefer och medarbetare ska ges tid, kunskap och redskap att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling så att patienterna upplever en högre kvalitet.

Strategin baseras på två statliga utredningar: Effektiv vård och Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa samt den nationella Visionen för e-hälsa 2025. Den bygger också vidare på de tidigare strategierna som antagits av Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige fattar beslut om strategin den 16 maj.

 

 

Kontaktuppgifter

För kontakt med de politiska partierna, kontakta pressekreterare Jörgen Andersson, 076-112 21 68 eller Västra Götalandsregionens presstjänst, tel 010-441 40 00.

Presskonferensen går att se i efterhand på facebook.com/vastragotalandsregionen

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se