Chefer och ledare inom kommunal vård och omsorg behöver få bättre och mer jämlika förutsättningar för sitt ledarskap. Kommunerna behöver också stärka sin samverkan i ledarskapsutvecklingen, både med andra kommuner och regioner och med universitet och högskolor. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publiceras i dag.

Cheferna i kommunal vård och omsorg ansvarar för komplexa verksamheter och covid-19-pandemin har inneburit nya prövningar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för ledarskap och ledarskapsutveckling inom kommunerna. Vi har bland annat pratat med socialchefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och första linjens chefer inom hemtjänsten.

Vår undersökning visar att det finns stora brister i förutsättningarna att utöva ett gott ledarskap ­– brister som varit kända sedan tidigare men blivit ännu tydligare under covid-19-pandemin.

– Det är svårt att utöva ett gott ledarskap i många av de kommunala verksamheterna. Man arbetar under hård ekonomisk press och slits mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakten med medarbetare, säger Caroline Vidigsson Schmölzer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar också att förutsättningarna skiljer sig åt mellan manligt respektive kvinnligt dominerade verksamheter. Till exempel har chefer inom hemtjänsten fler underställda medarbetare och sämre tillgång till stödfunktioner jämfört med chefer i tekniska förvaltningar.

De allra flesta kommuner erbjuder ledarskapsutbildningar eller andra liknande insatser. Men för att cheferna ska kunna tillgodogöra sig utbildningar behöver de få bättre organisatoriska förutsättningar. Även samverkan med andra kommuner och regioner behöver stärkas. I dag samverkar enbart en tredjedel av kommunerna med andra kommuner i ledarskaps­utbildningar, och endast en tiondel samverkar med regioner.

Undersökningen visar också att ytterst få av kommunerna samverkar med universitet och högskolor i att ta fram och genomföra ledarskapsutbildningar.

– En samverkan mellan kommuner och lärosäten kan göra ledarskapsutvecklingen mer kunskapsbaserad. Vi rekommenderar därför regeringen att stödja den sortens samarbeten, och även att stödja forskningen om ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Läget för ledarna. Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Kontakt: Anne Rådestad Kommunikationsansvarig 08-690 41 68 anne.radestad@vardanalys.se

__________________________________

Vi har ändrat logotyp och kortnamn

Vi heter fortfarande Myndigheten för vård- och omsorgsanalys men vi har ändrat logotyp och kortnamn från Vårdanalys till Vård- och omsorgsanalys för att synliggöra arbetet vi gör inom omsorgen. Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar myndighetens arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.

http://www.vardanalys.se

Presskontakter

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00