Veckorna efter midsommar förväntas bli särskilt ansträngda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eftersom flera verksamheter minskar antalet vårdplatser när medarbetarnas semesterperiod börjar. Sjukhuset har förberett sommaren under lång tid och vidtagit flera åtgärder för att hantera situationen så bra som möjligt.

Fotograf/Källa: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Allt fler patienter söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remissinflödet till sjukhuset har ökat med 7,4 procent jämfört med motsvarande månader föregående år. Antalet patienter som söker till någon av de sex större akutmottagningarna har ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året. Hittills i år har drygt 99 300 patienter besökt någon av sjukhusets akutmottagningar. Under våren har också stora satsningar genomförts för att ta hand om det uppdämda vårdbehovet genom exempelvis ett mobilt operationsteam och operationer på kvällar och helger. Något som gett resultat. En stadig förbättring av tillgänglighet till första besök och operation/behandling ses alltsedan början av året – trenden är tydlig. Antalet väntande över 90 dagar på behandling/operation har minskat i månaden maj 2022 med cirka 250 patienter jämfört med april månad. Det totala antalet väntade patienter över 90 dagar på operation är i maj månad uppe i 5781. Som mest väntade under pandemin över 9000 patienter mer än 90 dagar på operation/behandling.

Det framgår av månadsrapporten för maj som styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fattade beslut om den 22 juni.

– Hittills i år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset kortat vårdköerna och tagit igen mycket av den vård som fått stå tillbaka under pandemin. Nu väntar en ansträngande sommarperiod då den akuta vården prioriteras. Vi kan alla underlätta för sjukvården i sommar genom att söka vård på rätt nivå - så att akutvårdens resurser används till de svårast sjuka patienterna, säger Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Gustaf Josefson.

Sommaren innebär en särskilt ansträngd period för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men situationen skiljer sig åt mellan sjukhusets 55 verksamhetsområden. Vissa verksamheter har en hög andel planerad vård vilket innebär möjligheter för ett minskat antal vårdplatser i semestertider. Det stora flödet av akut sjuka sköra äldre brukar minska något under sommarperioden på grund av minskat antal infektioner i samhället – samtidigt är det fler förlossningar under sommaren. På grund av det ansträngda bemanningsläget kommer sjukhuset totalt att ha cirka 14 procent färre öppna vårdplatser jämfört med föregående sommar. Det innebär risk för längre väntan på vårdplats på sjukhusets stora akutmottagningar: Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset. Samtidigt kommer det vara en hög beläggning på vårdavdelningarna.

Under våren har sjukhuset arbetat fram en strategi för att på bästa sätt möta sommaren och de utmaningar som sjukhuset står inför. En av åtgärderna är en särskild organisering utifrån erfarenheter från pandemin. Arbetssättet har utvecklats och förfinats under pandemin, vilket gett ett bättre samarbete över hela sjukhuset och visat sig vara framgångsrikt för att använda sjukhusets resurser optimalt.

– Oavsett läge kan vi alltid rikta våra insatser till de patienter som har störst behov först. Det gör vi varje dag och har stor vana vid. Samtidigt är det frustrerande och jobbigt för såväl patienter och anhöriga som för våra medarbetare när väntetider blir långa. Är man allvarligt akut sjuk ska man söka sig till oss, då får man hjälp, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på område 2 där akutmottagningen på Östra sjukhuset ingår.

För att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt har sjukhuset exempelvis beslutat om så kallad dynamisk ambulansstyrning. Det innebär att ambulanserna kör till den akutmottagning som har lägst antal inskrivna på akuten och där beläggningen på vårdavdelningarna ger bäst förutsättningar för en säker vård och dräglig arbetsmiljö.

– Våra patienter kommer eventuellt att märka de nya rutinerna genom att de kan hamna på en annan akutmottagning än de möjligen förväntat sig. Veckorna efter midsommar kommer vara särskilt ansträngda, men alla som är i behov av vård kommer att få det. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar hand om alla och de sjukaste prioriteras alltid först, säger Maria Taranger, områdeschef på område 6, där akuten på Sahlgrenska sjukhuset ingår.

– Om tillståndet inte bedöms vara i behov av akut handläggning kan patienterna få hjälp och bli hänvisade till primärvården för vidare behandling, säger Åsa Sand, områdeschef på område 3, där akuten Mölndals sjukhus ingår.

Fakta: åtgärder för att möta sommaren

En särskild grupp med bred representation från flera verksamheter har på uppdrag av sjukhusledningen arbetat sedan januari i år med förutsättningarna och planeringen av sommaren. Här är några av de åtgärder som har vidtagits.

  • Patientnära verksamheter lägger ut semestrar över tre semesterperioder. Då ökar förutsättningarna att kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester till de medarbetare som vill och samtidigt ha en tillräcklig bemanning.
  • Cirka 900 medarbetare har anställts på tidsbegränsade anställningar inför semesterperioden, vilket är ungefär lika många som förra sommaren. Den interna bemanningsorganisationen nyttjas i så stor utsträckning som möjligt för att styra resurserna till prioriterad vård.
  • Sjukhuset följer regionens beslut om höjda ersättningar inför sommaren till medarbetare som på arbetsgivarens förfrågan under perioden 1 juni till 31 augusti 2022 frivilligt flyttar sin lagstadgade semesterrätt till en tidpunkt utanför denna period. Ersättningar är 10 000 kronor per vecka alternativt 1 800 kronor per semesterdag. Medarbetare som frivilligt tar extra arbetspass erhåller ersättning på 200 kronor per timma. Det väntas öka förutsättningarna för att kunna erbjuda alla som vill fyra veckors sammanhängande semester.
  • Facket informeras kontinuerligt via Central samverkansgrupp (CSG), Centrala PA-gruppen (Personal och Arbetsmiljö) och i lokala samverkansgrupper ute i verksamheterna.
  • I maj betalades den av regionstyrelsen beslutade lönesatsningen för vissa personalkategorier inom slutenvården ut. Satsningen innebär att sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar inom dygnetruntvård har fått ett påslag med 2 000 kronor i månaden som berör drygt 3 800 anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För 2022 beräknas satsningen kosta universitetssjukhuset 89 miljoner. Utöver denna satsning sker även en prioritering i löneöversyn på biomedicinska analytiker och sjuksköterskor i slutenvården.
  • Utökad samverkan med primärvården och kommunen för att säkra in/utskrivningsprocessen av patienter som inte längre är i behov av sjukhusvård.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00