Science Based Targets initiative (SBTi) har nu granskat och godkänt AMF Fastigheters klimatmål och nästa steg i arbetet med att ställa om verksamheten i linje med 1,5 gradersmålet har påbörjats. De direkta utsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 och de indirekta utsläppen ska minska med 67 procent per kvadratmeter under samma period.

I slutet av 2019 anslöt sig AMF Fastigheter till Science Based Targets initiative och åtog sig därmed att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sedan dess har AMF Fastigheter arbetat med att noga kartlägga och följa upp utsläppen genom hela värdekedjan och formulera de klimatmål som ska styra verksamheten framåt. Nu har målen prövats och godkänts av SBTi.    

– Godkännandet av våra klimatmål är en viktig milstolpe i AMF Fastigheters historia. Samtidigt inser vi att detta bara är början och att en större omställning måste till för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgäster, leverantörer och branschen som helhet bidra till omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv, säger Mats Hederos, AMF Fastigheters vd.  

Genom de mål som nu har antagits förbinder sig AMF Fastigheter att minska de direkta utsläppen, som kommer från till exempel tjänstebilar och köldmedia, samt utsläppen från köpt energi med 100 procent fram till 2030, jämfört med basåret 2020.  

– Det är ambitiösa och relevanta mål men vi anser att de är genomförbara under en tioårsperiod eftersom det är områden som vi själva har stor kontroll över, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.  

AMF Fastigheter förbinder sig också att minska de indirekta utsläppen, från till exempel inköp och fastighetsutveckling, med 67 procent per kvadratmeter under samma tidsperiod. Det är här den större delen av AMF Fastigheters miljöpåverkan finns i dag, häri ligger också den större utmaningen.    

– Även på denna punkt var vi angelägna om att sätta ett ambitiöst mål. Vad det gäller de indirekta utsläppen är det svårare att nå nollutsläpp eftersom vi är beroende av utvecklingen av ny teknik och branschens omställning. Att samverka med och möjliggöra hållbara val för våra hyresgäster är också viktigt för att vi ska nå våra mål, fortsätter Michael Eskils.  

Tack vare godkännandet av klimatmålen går AMF Fastigheters klimatarbete in i en ny fas. Viktiga fokusområden under 2021 är bland annat att underlätta för kunder och hyresgäster att sänka sitt klimatavtryck samt att ta fram klimatdeklarationer vid lokalanpassningar.    


För mer information 
AMF Fastigheters affärsidé är per definition att vara samhällsnyttig. Uppdraget består i att ge avkastning till runt fyra miljoner pensionssparare genom värdeökning i bolagets fastighetsbestånd. Samtidigt som fastigheternas långsiktiga värde ökar, ska bolagets klimatpåverkan minska i linje med 1,5-gradersmålet.  

AMF Fastigheters Science Based Target lyder:  
AMF Fastigheter åtar sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 100 % till och med 2030 räknat från 2020 års nivåer. AMF Fastigheter åtar sig även att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 67 % per kvadratmeter inom samma tidsperiod. 

Scope 1, 2 och 3  
Till scope 1 räknas direkta utsläpp och till 2 och 3 indirekta utsläpp. För AMF Fastigheter utgörs bland annat scope 1 av utsläpp som rör egna servicebilar samt köldmedia, scope 2 av köpt energi och scope 3 av tjänsteresor, inköp och fastighetsutveckling. Scope 1 och 2 anges som ett absolut utsläpp. Scope 3 anges som ett intensitetsmål där utsläppen ska minska med en viss procent per förvaltad yta. 

Om Science Based Targets initiative 
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets initiatives syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapliga mål i linje med Parisavtalet. 

 

För ytterligare frågor, kontakta:  
Tina Landelius, presskontakt, AMF Fastigheter 
E-post: tina.landelius@amffastigheter.se  
Tfn: 0722 - 35 32 69 
 

Om AMF Fastigheter 
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 73 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se 

Presskontakter

Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

   0722-35 32 69

Anne Ostelius

Presskontakt

anne.ostelius@amffastigheter.se

08-600 68 90

   0730-30 95 76

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

   0738-36 34 50