Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

- Vi är i ett läge med återhämtning i ekonomin när pandemin förhoppningsvis släpper sitt grepp. Nu kan vi blicka framåt med tre år av stabilitet i ekonomin. Men 2024 ser vi också att Fågelsångens skola tydligt påverkar ekonomin, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

 

Återhämtning efter påfrestningar

Coronapandemin är nu inne på sin tredje våg, men framtiden är dock betydligt ljusare än vid förra budgetbeslutet för ett år sedan. Världsekonomin är under återhämtning, så också i Sverige. 

Vaccinationer pågår i högt tempo. Effekterna för kommunernas del är framför allt skattetillväxten som är 4,2% för 2022, och drygt 3% för både 2023 och 2024.  Arbetslösheten är fortfarande hög, framför allt vad gäller ungdomar och arbetssökande med utländsk bakgrund. Detta bidrar till en osäkerhet kring utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Försörjningsstödet har än så länge inte ökat alarmerande, men kan komma att öka när arbetslösa inte längre har permitteringslöner och arbetsmarknadsstöd.

- Med fortsatt stabilt samarbete gällande ekonomin kan vi hålla fortsatt hög kvalitet och samtidigt göra satsningar. Garnuddens dagvattendamm realiseras och bidrar till den biologiska mångfalden och nya gång- och cykelvägar bidrar till att nå våra miljömål, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Kommunens ekonomi har tack vare god budgetdisciplin och kompensation i form av statsbidrag klarat sig väl. Budgetåret 2020 visade ett stort överskott, men Alliansen menar att budgeten kan inte planeras utifrån premissen att statens fortsatt kommer att tillföra resurser till kommunerna på samma sätt som under år 2020. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av pandemin på kommunens ekonomi.
 

År

Resultat efter jämförelse-
störande poster

Resultat i andel av skatter och bidrag

2022

10,8 mnkr

1,0 %

2023

11,1 mnkr

1,0%

2024

0

0 %

 

- Alliansen tar fortsatt ansvar för Salems ekonomi. Skolan har utmaningar på grund av de senaste årens löneökningar. De har trängt undan delar som läromedel och kompetensutveckling. Det är därför glädjande att vi kan göra en riktad satsning på just dessa områden. Tillsammans med ett nytt försteläraruppdrag kommer detta att vara viktiga byggstenar i att digitalisera Salems kommunala skolor och göra bra skolor ännu bättre, säger Petter Liljeblad, gruppledare (L).

Kommunens nya budgetprocess, med beslut om rambudget i juni som fördelas ut av nämnderna i september-oktober, följt av finansieringsbudget i november med beslut om skattesats m m, har förenklat budgetprioriteringarna. Nämnderna har - genom den nya budgetprocessen - fått ett ökat ansvar för att kostnaderna hålls inom ramarna och ett ansvar för att prioritera mellan de satsningar de ser verksamheten kräver. Detta ställer också högre krav på nämndernas styrning av förvaltningarna.

I förra årets budgetförslag betonades att det var viktigt att de förtroendevalda tog ett fast grepp om ekonomin för att klara påfrestningarna. Även om dessa blev mindre än väntat har strategin varit lyckad då kommunens ekonomi fortsatt står på stabil grund.

- Nuvarande orostider har kommunen klarat förhållandevis bra och vi fortsätter att förverkliga de projekt som är önskvärda och planerade, säger Håkan Paulson, gruppledare (KD). 

 

Strategin för 2022-2024

Alliansens strategi i korthet: 

  • oförändrad skatt under perioden 
  • lönepåslag på 2%, därtill ett mindre påslag för volym- och avtalsrelaterade kostnadsökningar
  • vissa anslagsökningar framför allt inom barn- och utbildning
  • fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar
  • “Salems stadskärna”, Södra Hallsta, Södra Ekdalen m fl områden detaljplaneras
  • Fågelsångens skola tas i bruk till höstterminen 2023

 

Investeringsbudgeten följer det finansiella målet att kommunens låneskuld per invånare maximalt ska uppgå till genomsnittet för Stockholmsregionens kommuner. En tillkommande faktor 2023 är Fågelsångens skola som fr o m 2024 renderar värdeminskningskostnader på helår med 15 mnkr, vilket kommer att påverka ekonomin. 

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar och upprätthålla en beredskap för sämre tider. För år 2022 (18 mnkr) och år 2023
(8 mnkr) men i dagsläget inte för år 2024. 

 

Nya investeringar och klimatinitiativ i fokus

Projektet “Salems stadskärna” ska nu ta fart med detaljplanering och förhandlingar med byggherrar. Kommunen etablerar en projektorganisation med delar av fyra tjänster till en kostnad om ungefär 2,4 mnkr. Här ska dock planavgifter och andra intäkter möta kostnaderna. Denna projektekonomi budgeteras utanför enprocentsmålet i resultaträkningen.

Genom beslutet om “Nytt klimatinitiativ” tidigare i år, kommer kommunens miljö- och klimatarbete att breddas och sorteras in i ett nytt klimatmål. I denna budget föreslås investeringsmedel till en ny våtmark i västra Garnudden, som är en kompensationsåtgärd som ersättning för våtmarker i Södra Hallsta. Våtmarken kommer att innehålla dagvattenkanaler, spänger och små broar som också ska kunna användas som promenadområde. Utbytesprogrammet för belysningsstolpar fortsätter, belysningsstyrningen på Berga bollplan ska bytas ut för att effektivisera användningen av energi. 

Bland investeringarna kan nämnas att gång- och cykelbron över näset mellan Dånviken och Uttran planeras färdigställas i år (2021). Södertälje kommun ansluter med gång- och cykelväg från sin kommungräns. Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar projektering av gång- och cykelvägenvägens fortsättning från Uttringe (Hagsätervägen) genom Källdalen till Toredal (Sandbäcksvägens förlängning). Under hösten i år ska gång- och cykelbana planeras längs Salemsvägen (Circle K - Salems trafikplats) som sedan ska anläggas under planperioden. 

Bland kommunens övriga byggprojekt kan nämnas Södra Hallsta där detaljplanen samrådet nyligen avslutats. Detaljplanen beräknas kunna antas 2022. Planuppdrag för Södra Ekdalen tas upp på KS-sammanträdet 31 maj. Rönninge Kungsgårdsplanen avvaktar arkeologisk förundersökning då rester av en boplats från 1400-talet dykt upp. 

Byggnationen av Fågelsångens skola fortskrider. Nyligen har mindre förseningar aviserats, men berörda förvaltningar bedömer att skolan ska kunna invigas och starta undervisningen i samband med höstterminsstarten 2023. Under KS’ anslag till förfogande finns en ospecificerad reserv för skolprojekt som kan åberopas inför 2023. 

 

Kontakt:

Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00

Petter Liljeblad, L, 070-441 88 32

Raili Nilsson, C, 070-252 72 80

Håkan Paulson, KD, 070-275 50 29

 

 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. 

 

Presskontakter

Lennart Kalderén

Kommunstyrelsens ordförande (m)

lennart.kalderen@salem.se

   070-623 29 00