I kväll tar Kalla fakta i TV4 upp ett ärende som berör Ale kommun. Vi utgår alltid från barnets bästa när vi bedömer vilket stöd ett barn behöver för att få sina behov tillgodosedda. Generellt kommenterar vi inte enskilda ärenden i media när det pågår rättsprocesser, finns sekretess eller när det kan skada den enskildes integritet. Därför deltar vi inte i dagens program.

Ale kommun har kompetenta medarbetare som alltid strävar efter att göra goda bedömningar för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Prejudicerande domar och rättspraxis i allmänhet är alltid vägledande när vi gör bedömningarna. Ibland händer det att den enskilde inte har samma åsikt som kommunens medarbetare om hur den enskildes behov kan tillgodoses. Då kan den enskilde överklaga beslutet till rättslig prövning. Detta är också ett tillfälle för kommunen att få en ytterligare bedömning av det fattade beslutet. Beslut prövas först i förvaltningsdomstolen och kan sedan överklagas vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. I de fall då domstol bedömer att kommunen fattat ett felaktigt beslut rättar vi oss efter domstolens bedömning. Bedömningen blir också vägledande i framtida, liknande beslut.

I all vår kommunikation försöker vi vara så transparenta och öppna som möjligt samtidigt som vi tar hänsyn till den enskildes integritet och lagstiftningen. Då kan konsekvensen bli att vi inte lämnar information eller att vi väljer att inte uttala oss alls, oavsett om det innebär att frågor inte blir belysta ur alla perspektiv. Detta är ett ställningstagande bland annat för att vi tidigare har fått kritik för vad som ansågs vara för stor transparens (formell kritik från JO).

Presskontakter

Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44