Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Projekt inom digital och grön omställning

Nio projekt i Västra Götaland har beviljats stöd från React-EU, som en del av EU:s återhämtningspaket ”Next Generation EU”- Samtliga projekt har en tydlig koppling till den långsiktiga prioriteringen ”Stärka innovationskraften” i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2030. Fokus är också på strategiska insatser för att gynna små och medelstora företag (SME) inom digital och grön omställning.

- Projekten som beviljats medel bedöms ha stor potential att genomföra snabba, företagsnära insatser i Västsverige efter pandemin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Robust återstart av den västsvenska ekonomin

Den totala satsningen ska bidra till en grön, digital och motståndskraftig återstart av den västsvenska ekonomin och hänger väl samman med de kraftsamlingar inom hållbar omställning för elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller som är utpekade i den regionala utvecklingsstrategin.

- Vi behöver rusta Västsverige när det gäller jobb, innovation och utvecklingskraft. Insatser inom elektrifiering och digitalisering, resurser för att satsa på ett mer cirkulärt tänkande inom näringsliv är våra främsta långsiktiga prioriteringar för omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland, fortsätter Kristina Jonäng.

Ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt för SME

Satsningen inom ramen för React-EU inriktar sig på investeringar av redan etablerade aktörer i Västsverige som har förmåga att driva på den pågående omställningen till ett hållbart samhälle, där målet är ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i ekosystem där de små- och medelstora företagen (SME) befinner sig.

Med stöd av de regionala React-pengarna har det varit möjligt att söka stöd för projekt inom grön omställning, digital omställning, insatser för att främja innovation samt export/internationalisering.

Omställningen till fossilfri och energisnål teknik i exempelvis tillverkningsindustrin förutsätter förutom nya innovationer även uppdaterade kompetenser för att nå potentialen inom elektrifiering och digitalisering. Men det handlar också om att entreprenörerna och företagen behöver stärkas och att affärsmodellerna måste bli hållbara.

Projekten som beviljats medel är:

  • Virtuell och reell logistik - AstaZero AB
  • Västsvenskt Bränslecellslaboratorium - Chalmers Tekniska Högskola AB-
  • React PTC (Produktionstekniskt centrum) - Innovatum Science Park
  • Circular Textile Ind-tech-movement - Högskolan i Borås
  • ReactEU Energilagring & Kraftelektronik - Industrial Development Center West Sweden AB (IDC)
  • Exportcenter Väst – Västsvenska Handelskammaren
  • AI Sweden Västsverige – Lindholmen Science Park
  • Samverkansplattform Biomarina näringar- Innovatum Science Park
  • 3D Action - RISE IVF

Regional utvecklingsstrategi - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Västsveriges strukturfondspartnerskap

Europeiska regionala utvecklingsfonden

React-EU

Kontakt:

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
kristina.jonang@vgregion.se

Andreas Catoni, regionutvecklare avdelning näringsliv
Tel: 076 - 940 25 64
andreas.catoni@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se