Riksbankens Jubileumsfond beslutade den 10 december att bevilja 4 forskningsanslag om sammanlagt 5,6 miljoner kr till postdoktoral forskning om civilsamhället.

Programmet riktar sig till yngre forskare, som avlagt doktorsexamen år 2003 och senare. Det finansieras av RJ, i samverkan med Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran och avser forskningsbidrag under högst två år.

Vid ansökningstidens utgång den 1 oktober 2008, hade totalt 54 ansökningar ingivits från forskare hemmahörande inom ett stort antal akademiska discipliner. Ansökningarna har bedömts och rangordnats av en expertpanel bestående professor Thomas Boje, Roskilde universitet, försteamanuensis Sissel H. Eriksen, Universitetet i Tromsö, förre utbildningsministern fil.dr (hc) Bengt Göransson, professor Per Selle, Universitetet i Bergen och professor Uffe Östergaard, Handelshögskolan i Köpenhamn. Docent Mats Rolén, forskningsdirektör vid RJ, var ordförande i panelen.

Följande forskare beviljas forskningsanslag i två år:

Ekonomi doktor Johan Hvenmark, Handelshögskolan i Stockholm, beviljas 1,5 milj. kr för projektet: I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle - om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer.

Filosofie doktor Marta Reuter, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, beviljas 1,5 milj. kr för projektet: Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället.

Filosofie doktor Catarina Lundström, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund, beviljas 1,5 milj. kr till projektet: Välfärd och kulturell kolonialism.

Filosofie doktor Anders Sjögren, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, beviljas 1,1 milj. kr till projektet: Tillhörighetens och utanförskapets politik: Landrättigheter, medborgarskap och civilsamhället i Kenya och Uganda.

 

För mer information kontakta forskningsdirektör Mats Rolén, tel. 08-506 264 17, mats.rolen@rj.se
 

Läs mer om vilken forskning Riksbankens Jubileumsfond stöder på vår hemsida, www.rj.se

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435