Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Genom nya arbetssätt i grundskolan ska elever som visar tecken på att vara i riskzon fångas upp tidigt. Projektet Plug Innan är en del i den större kraftsamling som ska bryta den negativa trenden där allt färre avgångselever i åk 9 har behörighet till gymnasiet.

I Västra Götaland har skolresultaten i grundskolan försämrats i samtliga delregioner. Andelen avgångselever i åk 9 behöriga till gymnasiet har minskat från cirka 90 % i början av 2000-talet till cirka 85 % 2015.

Därför satsar regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland 15 miljoner kronor i projektet Plug Innan under de kommande 1,5 åren. Metoder som fångar upp elever som visar tecken på att befinna sig i en riskzon, till exempel ströfrånvaro, ska utvecklas och införas i skolan. Projektet riktar in sig på elever i åldersgruppen 11-15 år.

Det är helt avgörande att våra ungdomar får en bra skolgång och kan gå vidare till arbetsmarknaden och egen försörjning. Trenden idag att fler lämnar skolan utan betyg är därför mycket allvarlig. Vi gör den här och andra insatser för att vända trenden så att alla barn och unga kan möta framtiden med goda förutsättningar. Tillsammans med kommunerna kommer vi att fortsätta satsa mot skolavbrott till vi ser att utvecklingen har vänt, menar Birgitta Losman, ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Lokala delprojekt kommer att startas på cirka 30-35 skolor i regionen och över 1000 elever kommer att nås. Urvalet kommer att vara skolor där färre än 90 % av avgångseleverna inte uppnår gymnasiebehörighet.

Samarbete med kommunalförbunden

Plug Innan genomförs i nära samarbete med kommunalförbunden i Västra Götaland. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är projektägare och kommer att stå för den övergripande projekt- och processledningen.

─  Inom GR har vi arbetat med frågan länge och byggt upp nationellt ledande kompetens. Plug Innan ger oss möjlighet att sprida kunskap och erfarenheter som gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Eftersom all forskning pekar på vikten av tidiga förebyggande insatser är vi självklart positiva till att fler aktörer bidrar till en utveckling där alla ges möjlighet att slutföra gymnasiet, vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att undvika utanförskap i samhället, säger Helene Odenjung, ordförande i GR:s utbildningsgrupp.

Kontakt

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, 0703-67 95 80

Eva-Lena Ekman, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, 070 - 020 64 46, eva-lena.ekman@vgregion.se

Lisa Sipari, GR Utbildning, 0708-24 35 07, lisa.sipari@grkom.se

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se