Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

SGI beviljar i besluten 6,2 miljoner kronor till Göteborg för åtgärder vid fastigheten Backa 27:45 med flera, där man kommer att installera ett översvämningsskydd längs med älven och där marken måste förstärkas eftersom stabiliteten är låg. Att slå samman åtgärderna ökar nyttan.

Resterande 8,54 miljoner kronor utdelas till Lilla Edet för åtgärder vid:

  • Västra älvstranden, vilket är ett av de mest prioriterade områdena längs hela älven (5 miljoner kronor).

  • Område vid Gårdaån, Tingberg, där det föreligger skredrisk i delar av området (2 miljoner kronor).

  • Norra Skansenvägen, där det finns en tydlig sannolikhet för skred längs Skansenvägen norr om Smörkullen (700 000 kronor).

  • Hjärtum 2:22, där det enligt Göta älvutredningen (GÄU) bedöms finnas en påtaglig sannolikhet för skred. I området förekommer även så kallad kvicklera, vilket kan medföra ett större skred.

  • Kärra 8:2 där det finns en viss sannolikhet för skred (140 000 kr).

De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna.

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 40-90 miljoner kronor (beroende på budgetbeslut framöver). Kommunerna ansöker om bidrag.

För mera information: Per Bolin, SGI tel 031-749 6595.

Om Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute

                          


Bifogade filer

 Pressmeddelande pdf

Presskontakter

Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

   0709-73 01 52