1. Användarvillkor

1.1. Dessa användarvillkor utgör, tillsammans med NewsMachines Allmänna villkor, de kompletta villkoren för nyttjandet av PressMachine. Vid köp av PressMachine erhåller köparen rätt att nyttja tjänsten enligt köparens egna önskemål, med de begränsningar som anges nedan.

2. Godkännande

2.1. Genom att klicka "ja" (eller motsvarande) har kunden accepterat användarvillkoren för PressMachine som de beskrivs i detta dokument.

3. Tjänsten

3.1. PressMachine är en tjänst för att organisera och distribuera pressmeddelanden till media. Med PressMachine kan du söka efter redaktioner och journalister efter namn och region för att bygga en distributionslista och sedan skicka pressmeddelanden till media.

4. Dina åtaganden

4.1. PressMachine får endast användas för utskick av pressmeddelanden. Tjänsten får inte användas på så sätt att mottagaren kan uppfatta utskicken som "skräppost" eller motsvarande.

4.2. Du förbinder dig att följa gällande lag och allmänna branschregler vid användandet av PressMachine. Det är förbjudet att använda e-postadresser från PressMachine för att sprida information som strider mot lag, som har tillkommit genom brott eller är ägnad att användas för brott.

4.3. Utskick av pressmeddelanden ska ske i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och god sed.

4.4. Du är ensamt ansvarig för pressinformationen och åtar dig att analysera och kritiskt bedöma dess innehåll innan du skickar, publicerar, sprider eller annars överför pressinformationen via PressMachine.

4.5. Du måste ha tillräckliga rättigheter till pressinformationen inklusive, men inte begränsat till, bilder och filmer. Dina rättigheter måste omfatta rätten att sprida, mångfaldiga, ändra och annars använda pressinformationen i samband med nyttjandet av PressMachine. Observera att du bland annat måste ha samtycke från alla personer som är synliga på bilder eller i filmer.

4.6. Pressinformationen får inte innehålla något som främjar eller medverkar till brottslig handling. Den får inte diskriminera med avseende på ras, hudfärg, nationell eller etiskt ursprung, trosbekännelser eller sexuell läggning, funktionshinder eller sjukdom, eller annars innefatta förtal, kränkning, trakasserier eller hot eller vara olämplig, vulgär, anstötlig, ohederlig, opassande, rasistisk, pornografisk eller sexistisk.

4.7. Du får inte kopiera eller ändra programvara som ingår i PressMachine eller försöka få tillgång till källkoden till sådan programvara. Du har inte rätt att utsätta tjänsten för skadlig programkod, försöka hindra eller störa tjänsten eller annars försöka få obehörig tillgång till tjänsten. Vid användandet av PressMachine får du inte falskeligen utge dig för att vara en person eller organisation, eller falskeligen uppge eller på annat sätt ge en falsk beskrivning av din anknytning till en person eller organisation.

4.8. NewsMachine förbehåller sig rätten att, när som helst och utan angivande av skäl, ta bort hela eller delar av pressinformationen. En sådan åtgärd från NewsMachine innebär dock inte någon rätt till ersättningskrav.

5. Support för PressMachine

5.1. Vår support är om inte annat meddelas öppen under vardagar under normala kontorstider (09.00-17.00 CEST). Supporten är stängd under alla svenska allmänna helgdagar. Du kan kontakta Supporten via telefon på 08-46 505 300, alternativt via e-post: support(at)newsmachine.com

6. Drift av PressMachine

6.1. PressMachine är normalt i drift dygnet runt men NewMachine garanterar inte att tjänsten är helt fri från störningar. Driften är övervakad av jourhavande personal och ett automatiskt alarmsystem som signalerar då störningar i PressMachine har inträffat. NewsMachine förbehåller sig rätten att åtgärda fel eller brister på det sätt som vi anser lämpligt, och vi förbehåller oss också rätten att stänga ner PressMachine för underhåll eller uppgraderingar.

6.2. Vi garanterar inte att PressMachine är helt fri från fel i den information som tillhandahålls, och eventuella fel i informationen innebär ingen rätt till ersättningskrav. Vid eventuella fel eller störningar åtar vi oss dock att rätta till felen inom rimlig tid.

7. Ändringar i PressMachine

7.1. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i rutiner för drift, tekniska specifikationer, system, etc. Du är informerad om att PressMachine är föremål för löpande utveckling och kommer att ändras med tiden.

8. Ansvarsbegränsningar

8.1. NewsMachine ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller andra olägenheter som beror av fel i informationen eller utebliven eller försenad leverans. NewsMachine är inte ansvarig för eventuella överträdelser eller skador som tillfogas Dig av en tredje person.

8.2. NewsMachine kommer endast ersätta Dig för verifierade och rimliga kostnader som inträffat som en direkt konsekvens av försumlighet av NewsMachine. Följaktligen har Du inte rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, till exempel förlorad vinst, onödiga kostnader och andra påföljande skador, även om NewsMachine har blivit underrättade om möjligheten att sådana kostnader kan uppstå. Vidare ska NewsMachine inte ha något ansvar för skador som uppstår ur omständigheter som beskrivs under punkt 9 nedan.

8.3. Oavsett ovan nämnda så är NewsMachines sammanlagda ansvar begränsat till en summa lika med kostnaden av ett (1) års prenumerationsavgift i enlighet med gällande prislista för PressMachine.

Ett yrkande i samband med skador är ogiltigt om fallet inte tas upp i domstol inom ett år från det datum då de omständigheter som stöder yrkandena kom till kundens kännedom eller skulle ha kommit till kundens kännedom.

8.4. Du har inte rätt till någon annan kompensation från NewsMachine än vad som tydligt anges i det här användaravtalet.

9. Anledningar till ansvarsbefrielse

9.1. NewsMachine är inte ansvariga för skador och NewsMachine har inte heller något annat ansvar om NewsMachine kan visa att orsaken för skador eller andra problem är beroende av omständigheter som är utanför NewsMachines kontroll och som NewsMachine rimligtvis inte kan väntas ha förutspått och inte heller undvikit eller undkommit konsekvenserna av dem. Detsamma gäller om en entreprenör, konsult eller återförsäljare av NewsMachine förhindras att utföra ett uppdrag på grund av sådana omständigheter.

10. Betalnings- och faktureringsrutiner

10.1. Du ska betala prenumerationsavgiften i förskott för avtalsperioden mot faktura från NewsMachine. Vidare ska du betala de leveransavgifter som är relaterade till tjänsten. Sådana leveransavgifter kommer att debiteras i efterskott på det sätt som NewsMachine anser lämpligt om kunden beställer leverans av Tjänsten på andra sätt än genom e-post (t ex SMS, MMS eller något annat mobilt meddelandesystem eller brev, fax etc).

10.2. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från faktureringsdatumet. Vi har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med svensk lag och en påminnelseavgift om betalningen är försenad. Prenumerationsavgiften och leveransavgifterna ska bestämmas utifrån vid var tid gällande prislista.

11. Skadeslöshet

11.1. Du ska hålla NewsMachine skadeslös för allt ansvar och alla anspråk, förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som NewsMachine ådrar sig eller lider till följd att din överträdelse av dessa användarvillkor eller NewsMachines Allmänna villkor.

12. Avstängning

12.1. Vi kan stänga av dig från PressMachine om du inte uppfyller dina åtaganden i enlighet med dessa användarvillkor eller någon bestämmelse i NewsMachines Allmänna villkor. Du har inte rätt till återbetalning av erlagda abonnemangsavgifter på grund av en sådan åtgärd från NewsMachine.

13. Upphovsrätt

13.1. Alla rättigheter som hänför sig till PressMachine och de tekniska lösningar som rör PressMachine är förbehållna NewsMachine. Köpt tjänst får inte användas av tredje part utan skriftligt godkännande från NewsMachine. Med "tredje part" avses annan part än köparen och NewsMachine. Den information som finns att tillgå genom tjänsten PressMachine får inte spridas till tredje part.

13.2. NewsMachine får helt eller delvis föra över PressMachine till annat bolag. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan dig och NewsMachine kommer då i stället att gälla mellan dig och det bolag som tar över PressMachine.

14. Ändring av villkoren

14.1. NewsMachine har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa användarvillkor i enlighet med vad som gäller för ändringar av NewsMachines Allmänna villkor.

14.2. Ändringar av eller tillägg till dessa användarvillkor träder i kraft en månad efter tillkännagivande av sådan ändring eller tillägg. Vi har dock alltid rätt att göra ändringar och tillägg som träder i kraft omedelbart om sådana ändringar eller tillägg är nödvändiga med hänsyn till lag, bestämmelser eller beslut från svensk myndighet.

15. Övriga villkor

15.1. Genom att lämna information till NewsMachine eller i anslutning till användandet av PressMachine accepterar du att NewsMachine använder sådan information för att administrera och tillhandahålla PressMachine och för att analysera användningen av tjänsten. Användningen av informationen kan omfatta samordning med annan information och överföring av data NewsMachines samarbetspartners.

15.2. NewsMachine äger rätt att företräda dig som kund vid eventuella anmälningar om upphovsrättsintrång kopplade till NewsMachines tjänster.

15.3. Du har rätt att en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av PressMachine. Om du vill få sådan information ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till NewsMachine. Om din personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

16. Tvister

16.1. Det här avtalet skall styra av svenska lagar. Eventuella tvistemål, dispyter eller krav som uppstår ur det här avtalet eller i samband med avtalet, eller överträdelser, avslut eller ogiltighet av avtalet, ska avgöras av svensk domstol.