Omvärlden knackar på – öppnar vi dörren?

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden, Nordens Välfärdscenter och Nordiska handikappolitiska rådet en eftermiddag på Kulturhuset i Stockholm kring den svenska funktionshinderspolitiken i ljuset av internationell utveckling som rör tillgänglighet och diskriminering. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett styrande dokument som påverkar hela världen. EU-direktiv styr till stora delar svensk lagstiftning. På senare år har EU arbetat med att koppla standardisering till lagstiftning för att på sikt motverka diskriminering och skapa ett tillgängligare samhälle. Sedan 2008 har Norge en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Hur påverkar allt detta den svenska funktionshindersrörelsen? För dig som inte har möjlighet att delta på plats, sänder vi över webben via www.hso.se/verksamhet/webbtv/. Sändningen kommer att teckenspråktolkas direkt, och textas i efterhand. 

En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Rapporten är skriven av Handikappförbunden på uppdrag av utredningen. För att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga, krävs att socialförsäkringarna ger ett fullgott skydd vid ohälsa utan att vara utestängande från arbetslivet. De som aldrig kommer att rymmas på arbetsmarknaden måste också genom försäkringarna garanteras en ekonomisk trygghet och en meningsfull sysselsättning. En av fem personer har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. För många människor leder det också till att arbetsförmågan är begränsad och därmed möjligheten att försörja sig. Handikappförbunden beskriver i rapporten hur socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen påverkar människor med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden lyfter också fram konkreta förslag till hur försäkringarna bör utvecklas och förbättras. Exempelvis vill Handikappförbunden se en kraftig utveckling av rättsställningen inom socialförsäkringsområdet. Ett förslag handlar om att stärka individens rätt att få möjlighet till en andra bedömning, en second opinion, av avgörande beslut inom socialförsäkringen. Handikappförbunden vill också att en fristående ombudsman tillsätts som en möjlighet för de människor som är beroende av socialförsäkringen. De genomgår en rad olika processer med flera inblandade aktörer och behöver få sina intressen bevakade. För att säkerställa att alla individer under perioder av sjukdom, arbetslöshet eller oförmåga att försörja sig själva ska kunna erhålla en ekonomisk trygghet, behöver även arbetslöshetsförsäkringen reformeras så den inte utestänger vissa grupper. Handikappförbunden vill att därför att villkoren till a-kassan förändras, så fler omfattas. Rapporten är den sjätte i den parlamentariska socialförsäkrings­utredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ner eller beställas på: www.psfu.se Kontaktpersoner: Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden 070-343 95 87 Irene Wennemo, huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen08-405 83 78 Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Lag JP Hagström vinnare av 24 h challenge på Mittuniversitetet!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

JP Hagström med designern JP Hagström från Myra Design och industridesignstudenterna Henric Hallgren, Angelica Tegnander och Moneli Damghanian. Juryn valde ut lagets förslag till förändringar på delar av Bolagsverkets webbplats till det mest innovativa.Utmaningen i 24 h challenge var att under ett dygn arbeta fram ett innovativt och modernt förslag på ett för lagen på förhand hemligt uppdrag. Uppdragsgivaren Bolagsverket önskade få återkoppling på delar av sin webbplats för att kunna göra förbättringar.I utmaningen ingick att arbeta med den nyframtagna designmetoden Design för Alla-testet och till sin hjälp hade designlagen en testpanel bestående av personer med kognitiva funktionsnedsättningar.- Det känns oerhört roligt, vi är jätteglada över förstaplatsen. Det var en helt ny erfarenhet att jobba med Design för Alla-testet som verktyg, säger JP Hagström. Fem lag med vardera en yrkesverksam designer och tre designstudenter deltog i 24 h challenge. Syftet var att öka uppmärksamheten och kunskapen om lätthanterlig och snygg design som passar flera målgrupper, Design för Alla.- Bolagsverket har bland annat i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Det är därför viktigt att informationen på vår webbplats är lätt att förstå och enkel att hantera för så många som möjligt. Det vinnande bidraget i 24 h challenge hoppas vi kunna ta med oss i vår dagliga verksamhet , säger Eva Beckman på Bolagsverket.FaktaDesign för Alla-testet är en designmetod som arbetats fram i ett projekt som drivs av Handikappförbunden och Unicum med medel från Arvsfonden. Verktyget är en gratis applikation som finns på www.designforallatestet.se. 24 h challenge är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Unicum Nordiskt Design för Alla Center, Design i Västernorrland, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mittuniversitetet.För ytterligare information:Pia-Lena Krischél, projektledare HandikappförbundenTel: 08-546 404 47e-post: pia-lena.krischel@hso.se www.designforallatestet.se     Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Unik designutmaning: 24 h challenge Mittuniversitetet 10 november

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Design för Alla-testet 24 h challenge på Mittuniversitetet, Sundsvall. Under ett dygn ska fem designlag jobba fram en innovativ och modern lösning på ett hemligt uppdrag.Samtliga lag får uppgifter från en uppdragsgivare som avslöjas vid starten av 24 h challenge. Uppgiften kan gälla en befintlig produkt, tjänst eller miljö som uppdragsgivaren önskar göra mer hanterlig och intuitiv.     Utmaningen är att arbeta utifrån den helt nya designmetoden Design för Alla-testet. Det innebär bland annat att lagen kommer att ha tillgång till en testpanel bestående av personer med funktionsnedsättning som agerar experter i utvecklingsarbetet. I direkt anknytning till 24 h challenge hålls ett introduktionsseminarium i Design för Alla-testet av Lena Lorentzen, professor i Industriell design.– Att öka uppmärksamheten och kunskapen om lätthanterlig och snygg design som passar flera målgrupper ser jag som både viktigt och faktiskt alldeles nödvändigt. 10 november är World Usability Day. En passande dag för en design-challenge där maximal hanterbarhet och intuitiva lösningar premieras, säger Lena Lorentzen.Lagen består vardera av en etablerad designer samt fyra designstudenter från Mittuniversitetet. Medverkande designer kommer från Myra Design, IDAG Design Studio, Struktur Design och LundbergDesign. Det vinnande laget utses av en designjury.    FaktaIntroduktionsseminariet Design för Alla-testet hålls kl 10-12 10 november. 24 h challenge startar kl 13. 24 h challenge är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Unicum Nordiskt Design för Alla Center, Design Västernorrland, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mittuniversitetet. För ytterligare information, kontakta: Pia-Lena Krischél, projektledare HandikappförbundenTel: 08-546 404 47, 0709-49 08 04 pia-lena.krischel@hso.se www.designforallatestet.se Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbunden har fått DATE!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever. Projektet ska under tre år skapa, pröva och sprida en modell som elever med och utan funktionsnedsättning använder för att tillgänglighetsgranska sina skolor.Det vanliga i dag är att någon kommer ut till skolorna och informerar elever och lärare om olika funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Målet med DATE är att elevernas egna aktiviteter med stöd av lärare vidgar perspektivet kring tillgänglighet från att endast röra barn med funktionsnedsättning till att omfatta alla. Det enkla budskapet är att en skolmiljö som fungerar för barn med funktionsnedsättning gynnar alla barn.Alla barn är med och sätter dagordningen. På så vis blir eleverna delaktiga i arbetet för en tillgänglig och användbar skolmiljö. Arbetet med funktionshinderperspektivet får en helt ny kraft – eleverna får lära, pröva och omsätta i praktiken. Att göra och själv få pröva öppnar upp för nya synsätt och perspektiv bland de som får möjlighet att testa. Eleverna som deltar i DATE får också arbeta konkret med demokratiska processer.Konkret riktar sig projektarbetet till elever och lärare i årskurs 4-7. Lärare och elever i tre pilotskolor ska erbjudas att medverka till att arbeta fram ett metodmaterial för tillgänglighetsgranskning. Pilotskolorna ska sedan pröva och utvärdera materialet så att det slutligen kan färdigställas och spridas till landets kommuner och skolor. Materialet ska kunna användas i skolornas likabehandlingsarbete och inom ramen för kursplanen.Arbetet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv där FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Design för alla är utgångspunkt.Kontaktpersoner:Linda Bergfeldt, Utvecklingschef, 08-546 404 22 linda.bergfeldt@hso.seAnnika Nyström Karlsson, Kanslichef, 546 404 23 annika.nystrom.karlsson@hso.se Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Varför ska vuxna ta hänsyn till vad barn tycker?

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Lyssna på oss! Drygt 400 personer har anammat inbjudan till konferensen som arrangeras av projektet Egen växtkraft som Handikappförbunden och Barnombudsmannen haft tillsammans.

Rör inte assistansreformen utan att involvera dem som berörs!

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Förslagen kullkastar inte regeringens förda politik

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. De konkreta förslag som är formulerade i socialförsäkringsutskottets initiativ kullkastar inte regeringens förda politik. Inte bara Handikappförbunden, utan också Svenska kyrkan genom Påskuppropet och grupper av läkare har reagerat på de orimliga och icke avsedda konsekvenser som reformerna inom socialförsäkringssystemet lett till. För de människor som undrar hur de ska klara denna vecka och denna månad utan att behöva gå från hus och hem, har utskottsinitiativets förslag stor betydelse. Vi hoppades att lagstiftaren tydligare skulle slå vakt om dem.   Kontakt:Mikael Klein, Intressepolitisk chefMobil: 070-480 71 66 Ingrid Burman, OrdförandeMobil: 070-343 95 87   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.