Manifestation den 30 maj: Otillgänglighet ska ses som diskriminering

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

I Sverige är det förbjudet att neka någon att komma in på krogen på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet. Att neka någon som är rullstolsburen, med hänvisning till att lokalen inte är tillgänglig, är däremot möjligt enligt lag.- Eftersom regeringen ingenting gör måste riksdagen nu ta sitt ansvar och lagstifta i frågan, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Frågan om att inkludera otillgänglighet som diskriminering i diskrimineringslagen har utretts i decennier. Senaste gången ett förslag presenterades var i Hans Ytterbergs departementsskrivelse med den passande titeln Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (SOU 2010:20). Nu har det gått över 920 dagar sedan remisstiden gick ut, och snart ett år sedan riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag. Ändå har ingenting hänt. - Inför förra valet lovade alla partier utom Moderaterna att de skulle arbeta aktivt för att en utvecklad diskrimineringslag skulle införas 2011. Tyvärr har det visat sig att det var tomma ord. Nu bör riksdagen använda sin lagstiftningsmakt och se till att löftena förverkligas, menar Ingrid Burman. Kravet på agerande framförs i dag av femton funktionshinderorganisationer kl 8-9 utanför Rosenbad. Organisationerna har varit där för att påminna om behovet av lagstiftning varje torsdagmorgon inför regeringens veckosammanträde sedan den 1 december 2011. Aktionen kallas Torsdagsaktionen. Den 30 maj genomförs en extra stor manifestation kallad Torsdagsaktionen XL.

Sysselsättningen sjunker brant för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning dalar kraftigt. För kvinnorna är situationen värst: av dem har bara 39 procent ett jobb. En grupp i samhället har det extra tufft på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge och i vilken bransch de verkar. Det är kvinnor och män vars arbetsförmåga påverkas av funktionsnedsättningar. Nu visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att bara 44 procent av dem är i arbete, det vill säga är anställda, egenföretagare eller föräldralediga. För kvinnorna är situationen ännu sämre: av dem har bara 39 procent ett jobb. - Att personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga har svårt att få jobb är inget nytt, men det som hänt de senaste åren är att sysselsättningsgraden har sjunkit brant från en redan låg nivå. Vid Arbetskraftsundersökningen(AKU) 2008 var sysselsättningsgraden för denna grupp nere på 50,0 procent. Enligt SCBs undersökning har den idag sjunkit med ytterligare sex procentenheter – en anmärkningsvärd siffra som går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.Var fjärde person av alla som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa har sex av tio varit arbetslösa eller haft aktivitetsstöd i mer än två år. - Regeringen måste nu vidta en rad jobbfrämjande åtgärder. Först och främst bör den lägga en proposition om genomförandet av den så kallade FunkA-utredningens förslag. Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar. Den arbetssökande behöver ges större valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Dessutom behöver Arbetsförmedlingens verksamhet starkare styras upp för att säkerställa att budgeterade medel faktiskt når de resultat som regering och riksdag förväntar, säger Ingrid Burman. Handikappförbunden anser att styrningen av Arbetsförmedlingens verksamhet bör bygga på incitament som stimulerar kvalitet, effektivitet och utfall. Incitamenten bör återspeglas i alla led inom myndigheten, från ledning till den enskilda handläggaren. Arbetsförmedlingens specialkompetens på området bör också öka.- Den enskilda handläggaren kan aldrig ha en heltäckande kompetens kring varje funktionsnedsättning, men alla handläggare måste ha enkel tillgång till specialister med fördjupad kunskap om arbetshjälpmedel, anpassningsmöjligheter och andra relevanta insatser, menarIngrid Burman.Ekonomifakta:

Handikappförbunden lämnar Arbetsförmedlingens projekt

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Läkemedel kan bli för dyra

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

- Konsekvenserna kan bli förödande för enskilda människor, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till Läkemedels- och apoteksutredningens betänkande.

Rätt att välja specialistvård kan bli en halvmesyr

Pressmeddelanden Funktionsrätt Sverige

Människor med låga inkomster kan få svårt att utnyttja möjligheten att välja öppen specialistvård i annat landsting än hemlandstinget, eftersom de själva måste stå för resor och uppehälle. Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till Patientmaktsutredningens delbetänkande.