Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.

Ny officiell museistatistik: Museerna återhämtar sig pandemins andra år

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Statistiken visar nu att museerna i viss mån återhämtat sig något.

Ny statistik: Besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Närmare bestämt gick besöken upp något under den senare delen av året. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer.

Kulturanalys 2022: Strukturella problem kräver långsiktiga åtgärder

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Regeringen behöver förtydliga relationen mellan de kulturpolitiska målen och kontinuerligt se över den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Regeringen bör också förtydliga vilken infrastruktur som krävs för att säkerställa kulturutbud i hela landet samt prioritera långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med de strukturella problem som synliggjorts i och med coronapandemin.

Ny rapport: Vem arbetar på den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i de nordiska länderna?

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden motsvarar ca 4–5 procent av hela arbetsmarknaden i de nordiska länderna och på Åland är andelen hela 7 procent. Under åren före pandemin ökade antalet kulturskapare i flera nordiska länder. Det gäller framför allt i Sverige, Finland och på Island. I Norden sammantaget har antalet kulturskapare vuxit med nära 7 procent under åren mellan 2014 och 2019, vilket är en starkare utveckling än den generella sysselsättningstillväxten i Norden under samma period.

Ny rapport: Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Offentlig finansiering utgör ett centralt inslag i kulturpolitiken i samtliga nordiska länder och pengarna används både för att främja konstnärers villkor och deltagande i kulturlivet. Samtidigt finns skillnader mellan länderna i balansen mellan offentlig och privat finansiering även om kulturutövare arbetar under ekonomiskt tuffa villkor i hela regionen. Det är några av resultaten i en ny forskningsantologi från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ny statistik: Stor ökning av offentliga utgifter för kultur under 2020

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2020 ökade kraftigt jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en stor ökning av statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin.

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk museistatistik

Pressmeddelanden Myndigheten för kulturanalys

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik.