Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen vid de nationella proven. Elever som riskerar att inte nå upp till betyget godkänt måste ges återkommande chanser att ta igen kunskapsluckor. Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar för det. De lärare som blir upprörda över detta har nog helt missförstått sitt uppdrag.

Akut kris om det inte lönar sig att bli skolledare

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Ansvarsavståndet måste öka. Arbetsgivarna måste slå vakt om att det fortfarande finns incitament för lärare att välja en skolledarkarriär. Annars kommer vi att stå inför en ledarkris i svensk förskola och skola. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. Löneutvecklingen för skolledarna har varit bra de senaste åren, 4,7 procent i genomsnitt 2016.

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

Skolledarna höjer lönekraven

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer och höjer sina rekommenderade ingångslöner. - Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissionen bör arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning, säger Lena Linnerborg, utredare vid Sveriges Skolledarförbund Skolkommissionens delbetänkande.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.

Ministern överens med Sveriges Skolledarförbund om studentmedarbetaravtalen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I morgon ska regeringens utredare lämna sina förslag kring hur landets skolhuvudmän kan säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning.Man har också sett över om det finns behov av ytterligare insatser för att lärarstudenter ska kunna arbeta i skolan vid sidan av sin utbildning för att stötta lärarna i undervisningssituationen. Sveriges Skolledarförbund har länge argumenterat för lösningen.

Akuta frågor kräver akuta åtgärder

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.

Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor. Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den senaste PISA-mätningen som visar att elever i svensk skola tappar i jämförelse med andra länder i digital problemlösning och läsförståelse.