Estonia dokumenteras med marinarkeologisk metod

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Under sommaren 2022 utförs en mycket utförlig detaljdokumentation av vraket efter Estonia. En undervattensrobot, en så kallad ROV, kommer bland annat ta hundratusentals högupplösta stillbilder av skrovet och även delvis inne i skeppet. Bilderna kommer sedan att sättas ihop till en 3D-modell.

Arkeologer ska undersöka pålspärr från vikingatiden: ”Kan ha varit del av försvaret”

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 16 maj påbörjas en arkeologisk undersökning av tidigare lokaliserade pålar från vikingatiden vid Dynestadsjön i Gamleby, Västerviks kommun.

Ny forskning i svenska och didaktik: Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet, men det

Gustav Amberg utsedd till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Regeringen beslutade idag att utse Gustav Amberg, vicerektor KTH, till ny rektor för Södertörns högskola i Stockholm under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Regeringen förordnade idag även ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Södertörns högskola.

Gustav Amberg föreslås till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

förordnas som ny rektor för Södertörns högskola under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Förslaget följer på en gedigen rekryteringsprocess som inleddes i juni 2015.– Det är en nöjd och enig styrelse som har glädjen att meddela regeringen beslutet om att föreslå Gustav Amberg som ny rektor, säger styrelseordförande Minoo Akhtarzand. Gustav Amberg har en hög akademisk kompetens, lång ledarerfarenhet och egenskaper som väl uppfyller den kravprofil vi satt upp för att leda Södertörns högskola framåt.Gustav Amberg är sedan 1999 professor i strömningsmekanik vid KTH. Han har varit gästforskare vid MIT, Stanford och nyligen vid University of Tokyo. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och har en lång och välciterad publikationslista.Gustav Amberg var skolchef vid skolan för teknikvetenskap på KTH i två omgångar under perioden december 2004 till mars 2013 vilket innebar ansvar för undervisning och forskning inom skolans område. I samband med KTH:s omorganisering till skolor fick Gustav Amberg i uppdrag att bygga upp skolan som består av sju institutioner med ca 600 anställda varav 70 professorer. Omsättningen 2013 var ca 700 Mkr. Institutionerna leds av prefekter som utses av skolchefen. Gustav Amberg har regelbundet undervisat på grundutbildningen förutom under perioden då han var skolchef.Sedan 2008 är Gustav vice rektor för fakultetsutveckling och jämställdhet. Han är medlem i regeringens expertgrupp för jämställdhet i högskolan och sedan 2013 ledamot i högskolan Dalarnas styrelse. Sedan 2004 har Gustav Amberg i egenskap av skolchef och senare vice rektor ingått i KTHs ledningsgrupp.Regeringen väntas fatta sitt beslut om förordnande inom kort.För mer information, kontakta:

EU:s rekommendation om offentlig upphandling ger motsatt effekt

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Ny avhandling visar att metoden utvärdering av kvalitet gör det svårare för små och medelstora företag att vinna vid offentliga upphandlingar. Johan Stake vid Södertörns högskola och Örebros universitet visar även hur man kan bekräfta kartellbeteenden samt har arbetat fram en ny modell där budgivare på ett enkelt sätt kan beräkna kostnaden för att vara med i en upphandling.Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor av statliga medel. Kommunerna, landstingen och staten använder offentlig upphandling vid köp om allt från kontorsmaterial, asfalt och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det är ungefär en omsättning motsvarande 15 procent av BNP.  −  Det är viktigt att dessa medel används effektivt, menar Johan Stake som den 12 november  disputerar med sin avhandling Essays on quality evaluation and bidding behavior in public procurement auctions.Offentlig upphandling är ett område som är relativt outforskat. Genom att samla in data från över 650 upphandlingar från olika branscher, allt från Försvarsmakten som upphandlar hotell över hela landet till enskilda kommuner som upphandlar kontorsmaterial, har Johan Stake i sin avhandling dragit slutsatser om offentlig upphandling som gäller samtliga branscher i hela Sverige.  −  Vi ser att den allra vanligaste upphandlingen i Sverige resulterar i ett kontrakt som inte är ett ramavtal, säger Johan Stake. Kontrakten har ofta lågt värde och utgör inte ens hälften av det totala värdet av alla upphandlingar. Istället resulterar en tredjedel av alla upphandlingar i flera kontrakt och ramavtal, tillsammans utgör de mer än hälften av det totala värdet av alla upphandlingar.Utvärdering av kvalitet har inte förväntad effekt