Löneutvecklingen t o m november 2008

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m september 2008

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

För mer information

Löneutvecklingen t o m augusti 2008

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

www.mi.se Medlingsinstitutets statistik bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 30 oktober på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008. I statistiken ingår även engångsbelopp för statlig sektor för oktober-december 2007. Här har räknats med att engångsbeloppen motsvarar 1,7 procentenheter. Hur mycket som engångsbeloppen verkligen motsvarar är ännu oklart, eftersom det beror på vilken av två möjliga avtalskonstruktioner som man lokalt har valt att tillämpa. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift. Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas, pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden. För mer information

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

• Torsdagen den 4 september presenterar Medlingsinstitutet den senaste lönestatistiken. • Det blir en analys av årets löneutveckling, dvs konjunktur­lönestatistiken för januari­-juni 2008, • samt en presentation av den officiella lönestatistiken för hela ekonomin för 2007, som samtidigt läggs ut på www.scb.se Tid: torsdag 4 september 2008, presskonferensen böjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 årsstatistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Hotell Hilton Slussen, lokalen Sofokles. OBS! Ny lokal. Årsstatistiken läggs alltså samtidigt ut på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se, även i databasen. Konjunkturstatistik månadsvis • Syftet med månadsstatistiken - konjunkturlönestatistiken - är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser. Medlingsinstitutet publicerar månadsstatistiken på www.mi.se, t ex 1 augusti och 1 september. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar - som förändringar i sammansättningen av företag som lämnar uppgifter - påverkar utfallet. Lönestrukturstatistik för hela året • Syftet med den årliga s k lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Denna statistik baseras på individuppgifter och innehåller uppgifter om bl a kön, ålder, utbildningsnivå och yrke. Med hjälp av dessa kan man bl a ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken, den produceras av SCB. Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Löneutvecklingen t o m maj 2008

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

www.mi.se Sidan har ny form, lönestatistiken finns i vänsterspalten. Medlingsinstitutets statistik bygger på konjunkturlönestatistiken som publicerades den 30 juli på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift. I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008. Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas, pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden. För mer information

Löneutvecklingen t o m september

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m augusti

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m juli

Pressmeddelanden Medlingsinstitutet